Ban Giám đốc
Ông Trần Trọng Nghĩa
Chức vụ: Giám đốc
Quê quán: Quảng Trị
Trình độ: Cử nhân kinh tế