Hội đồng quản trị









anghia.jpg


 

Ông: Phạm Trung Thực

Chức vụ: Chủ tịch Hội Đồng Quản trị

Quê quán: Nam Định

Trình độ: Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh

 





Ông: Trần Trọng Nghĩa

Chức vụ: Ủy Viên Hội Đồng Quản trị

Quê quán: Quảng Trị

Trình độ: Cử nhân kinh tế

 

 





 

 







 


Ông: Phạm Tiến Đạt

Chức vụ: Ủy Viên Hội Đồng Quản trị

Quê quán: Hà Nam

Trình độ: Cử nhân kinh tế - Ngành kế toán

 






 

A.tuan.jpg

 



Ông: Nguyễn Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy Viên Hội Đồng Quản trị

Quê quán: Hải Dương

Trình độ: Kỹ sư tin học

 

 

 



A.Dai.jpg

 





Ông: Trịnh Đại

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm Soát

Quê quán: Thanh Hóa

Trình độ: Kỹ sư, Cử nhân Luật

 

 

 

 




a vinh.jpg

 








Ông: Phan Quốc Vinh

Chức vụ: Thành vie Kiểm Soát

Quê quán: Quảng Ngãi

Trình độ: Kiến trúc sư

 

 

 

 




a long.jpg

 







Ông: Bùi Vĩnh Long

Chức vụ: Ủy viên Hội Đồng Quản trị

Quê quán: Vĩnh Phúc

Trình độ: Cử nhân kinh tế