Hội đồng quản trị

anghia.jpg


 

Ông: Phạm Trung Thực

Chức vụ: Chủ tịch Hội Đồng Quản trị

Quê quán: Nam Định

Trình độ: Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh

 

Ông: Trần Trọng Nghĩa

Chức vụ: Ủy Viên Hội Đồng Quản trị

Quê quán: Quảng Trị

Trình độ: Cử nhân kinh tế

 

 

 

  


Ông: Phạm Tiến Đạt

Chức vụ: Ủy Viên Hội Đồng Quản trị

Quê quán: Hà Nam

Trình độ: Cử nhân kinh tế - Ngành kế toán

 


 

A.tuan.jpg

 Ông: Nguyễn Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy Viên Hội Đồng Quản trị

Quê quán: Hải Dương

Trình độ: Kỹ sư tin học

 

 

 A.Dai.jpg

 

Ông: Trịnh Đại

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm Soát

Quê quán: Thanh Hóa

Trình độ: Kỹ sư, Cử nhân Luật

 

 

 

 
a vinh.jpg

 
Ông: Phan Quốc Vinh

Chức vụ: Thành vie Kiểm Soát

Quê quán: Quảng Ngãi

Trình độ: Kiến trúc sư

 

 

 

 
a long.jpg

 Ông: Bùi Vĩnh Long

Chức vụ: Ủy viên Hội Đồng Quản trị

Quê quán: Vĩnh Phúc

Trình độ: Cử nhân kinh tế